ทนายความจังหวัดสงขลา

ทนายความจังหวัดสงขลา

เปิดหน้าต่อไป

ลักษณะของหมายศาล คดีอาญา

คดีอาญา

1.หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง

คดีอาญา หากพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่หากประชาชนฟ้องเอง ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนทุกรายไป หากคดีมีมูล ศาลจึงจะรับฟ้องไว้แต่หากคดีไม่มีมูล ศาลจะไม่รับฟ้อง เพราะฉะนั้นหากท่านได้รับหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาเมื่อใด แสดงว่าท่านยังไม่ได้ตกเป็นจําเลยจนกว่าศาลจะมีคําสั่งประทับฟ้อง ดังนั้น ในระหว่างนี้หากท่านสามารถตกลงเจรจายอมความกับโจทก์ได้ก็ให้รีบตกลงเสีย โจทก์จะได้ถอนฟ้องท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นจําเลย

2. หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุในคดีอาญา

หมายประเภทนี้ก็เป็นไปในทํานองเดียวกับหมายในคดีแพ่ง 3 แต่จะเป็นเอกสารหรือวัตถุในคดีอาญา เช่น อาวุธปืนของกลาง สร้อยคอทองคําที่ลักทรัพย์เอกสารที่ปลอม เป็นต้น

3.หมายเรียกคําฟ้อง หมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุคดีอาญา

          หมายประเภทนี้ก็เป็นไปในทํานองเดียวกบหมายในคดีแพ่ง ข้อ 1 ถึง 4

4. หมายจับ ค้น ขัง จําคุก และหมายปล่อย

สําหรับหมายประเภทนี้ท่านต้องอ่านรายละเอียดในหมายให้ดีว่า หมายนั้นระบุให้ใคร? ทําอะไร? ที่ไหน? เวลาใด? แล้วปฏิบัติตามนั้น หากปรากฏว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหมายนั้น เช่น จับโดยไม่ชอบ หรือค้นจนทําให้ทรัพย์สินของท่านเสียหายด้วยเจตนากลั่นแกล้ง เป็นต้น ท่านเองก็สามารถดําเนินคดีแก่เจ้าพนักงานผู้นั้นในฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้